கடவுளின் உணவா மனிதன்!

குழந்தையின் வெகுளிதன்மையை எடுத்துக் கொண்டாய்!

இளமையின் பற்றுகளை எடுத்துக் கொண்டாய்!

முதுமையின் ஞானத்தை எடுத்துக் கொண்டாய்!

மனிதனை படைத்தது உனக்கு உணவாக்கவா?

உனது அகண்ட பசிக்கு மனித உயிர்கள் போதுமா?

                                                                                -அர்த்

To buy the best seller book ‘Sita – Warrior if Mithila’ (Tamil) from Amazon, click on the below image.

Leave a Reply

%d bloggers like this: