கடவுளின் உணவா மனிதன்!

கடவுளின் உணவா மனிதன்!

தனிமை.

எது தனிமை? எவன் ஒருவன் எல்லா உறவுகள் இருந்தும் தனிமையாக உணர்கிறானோ…                                   அது தான் தனிமை! எது தன்மையிலும் தனிமை? எவன் ஒருவன் தனக்குள் இருக்கும் தனிமையை தொலைக்கிறானோ…                                  அதுதான் தன்மையிலும் தனிமை!                                                                           –அர்த்