தனிமை.

Loneliness

எது தனிமை?

எவன் ஒருவன் எல்லா உறவுகள் இருந்தும்

தனிமையாக உணர்கிறானோ…

                                  அது தான் தனிமை!

எது தன்மையிலும் தனிமை?

எவன் ஒருவன் தனக்குள் இருக்கும்

தனிமையை தொலைக்கிறானோ…

                                 அதுதான் தன்மையிலும் தனிமை!

                                                                          –அர்த்

Leave a Reply

%d bloggers like this: