நிலா முதல் இயந்திரம் வரை!!

Nila

முன்னொரு காலத்தில் நிலாவை

             காட்டி சோறு ஊட்டினாள்

பிறகு தொலைக்காட்சியை

             காட்டி சோறு ஊட்டினாள்

இப்பொழுது கைபேசியை

              காட்டி சோறு ஊட்டுகிறாள்

வருங்காலத்தில் தாய்தான் சோறு ஊட்டுவாளோ?

இல்லையென்றால் சோறு ஊட்ட இயந்திர தாய் வருவாளோ?

                                                                                            -அர்த்

Leave a Reply

%d bloggers like this: