Narayaneeyam – Chapter 4.

Narayaneeyam

Different Stages of Spiritual Progress of the Devotee.

Purification of mind by constantly chanting the Pranava Mantra ‘OM’ and doing Pranayama after cleansing the body with a clean bath, practicing self-control and Meditation, the Spiritual evolution of the Jiva attaining Samadhi are described.

Sloka 1:

Kalyataam mama kurushva taavatiim kalyate bhavadupaasanam yayaa

SpashTamashtavidhayogacharyayaa pushtayaa(a)(a)shu tava tushtimaapnuyaam.

Sloka 2:

Brahmacharya dr^idhataadibhiryamairaaplavaadi niyamaishcha paavitaah

Kurmahe dr  idhamamii sukhaasanam pankajaadyamapi vaa bhavatparaah.

Sloka 3:

Taaramantaranuchintya santatam praanavaayumabhiyamya nirmalaah

Indriyaani vishayaadathaapahr ityaa(a)(a)smahe bhavadupaasanonmukhaah.

Sloka 4:

Asphute vapushi te prayatnato dhaarayema dhishanaam muhurmuhuh

Tena bhaktirasamantaraardrataamudvahema bhavadanghrichintakaah.

Sloka 5:

Visphutaavayavabhedasundaram tvadvapuh suchirashiilanaavashaat

Ashramam manasi chintayaamahe dhyaanayoganirataastvadaashrayaah.

Sloka 6:

Dhyaayataam Sakala muurtimiidR^ishiim unmishanmadhurataa hR^itaatmanaam

Saandramoda rasa ruupamaantaram brahmaruupamayi te a vabhaasate.

Sloka 7:

Tatsamaasvadanaruupiniim sthitim tvatsamaadhimayi vishvanaayaka

Aashritaah punaratah parichyutaavaarabhemahi cha dhaaranaadikam.

Sloka 8:

Itthamabhyasana nirbharOllasat tvatparaatmasukha kalpitOtsavaah

Muktabhaktakulamaulitaam gataah sa~ncharema shukanaaradaadivat.

Sloka 9:

Tvatsamaadhivijaye tu yah punarma~nkshu moksharasikah kramena vaa

Yogavashyamanilam shaDaashrayairunnayatyaja sushumnayaa shanaih.

Sloka 10:

Lingadehamapi santyajannathO liiyate tvayi pare niraagrahah

Uurdhvalokakutukii tu muurdhatah saardhameva karanairniriiyate.

Sloka 11:

Agnivaasaravalarkshapakshagair uttaraayanajushaa cha daivataih

Praapito ravipadam bhavatparo modavaan dhruvapadaantamiiyate.

Sloka 12:

Aasthito(a)tha maharaalaye yadaa sheshavaktradahanoshma naardyate |

Iiyate bhavadupaashrayastadaa vedasah padamatah puraiva vaa.

Sloka 13:

Tasya cha kshitipayo maho(a)niladyomahatprakr iti saptakaavr itiiH

 SvechChayaa khalu puraa vimuchyate sanvibhidya jagadandamojasaa.

Sloka 14:

Archiraadigatimiidr ishiiM vrajan vichyutim na bhajate jagatpate

Tattadaatmakatayaa vishan sukhii yaati te padamanaavr itam vibho.

Sloka 15:

Tatra vaa tava pade(a)thavaa vasan praakr itapralaya eti muktataam

Sachchidaatmaka bhavadgunodayaanuchcharantamanilesha paahi maam.

To read Dasakamr 3, click on ‘Narayaneeyam Chapter -3’.

Leave a Reply

%d bloggers like this: