கடவுளின் உணவா மனிதன்!

கடவுளின் உணவா மனிதன்!

தனிமை.

எது தனிமை? எவன் ஒருவன் எல்லா உறவுகள் இருந்தும் தனிமையாக உணர்கிறானோ…                                   அது தான் தனிமை! எது தன்மையிலும் தனிமை? எவன் ஒருவன் தனக்குள் இருக்கும் தனிமையை தொலைக்கிறானோ…                                  அதுதான் தன்மையிலும் தனிமை!                                                                           –அர்த்

நிலா முதல் இயந்திரம் வரை!!

முன்னொரு காலத்தில் நிலாவை              காட்டி சோறு ஊட்டினாள் பிறகு தொலைக்காட்சியை              காட்டி சோறு ஊட்டினாள் இப்பொழுது கைபேசியை               காட்டி சோறு ஊட்டுகிறாள் வருங்காலத்தில் தாய்தான் சோறு ஊட்டுவாளோ? இல்லையென்றால் சோறு ஊட்ட இயந்திர தாய் வருவாளோ?                                                                                             -அர்த்