தனிமை.

எது தனிமை?

எவன் ஒருவன் எல்லா உறவுகள் இருந்தும்

தனிமையாக உணர்கிறானோ…

                                  அது தான் தனிமை!

எது தன்மையிலும் தனிமை?

எவன் ஒருவன் தனக்குள் இருக்கும்

தனிமையை தொலைக்கிறானோ…

                                 அதுதான் தன்மையிலும் தனிமை!

                                                                          –அர்த்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: