தாரம்!!

தாய் இறந்தால் தந்தை தாயாக மாறுகின்றான்

தந்தை இறந்தால் தாய் தந்தையாக மாறுகிறாள்

தாய் தந்தை இருவரும் இறந்தால்

                               மனைவி எல்லாமாக மாறுகிறாள்

உறவுகள் மாறுகின்றன ஆனால்

உணர்வுகள் மாறுவதில்லை!

-அர்த்

2 thoughts on “தாரம்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: