நிலா முதல் இயந்திரம் வரை!!

முன்னொரு காலத்தில் நிலாவை

             காட்டி சோறு ஊட்டினாள்

பிறகு தொலைக்காட்சியை

             காட்டி சோறு ஊட்டினாள்

இப்பொழுது கைபேசியை

              காட்டி சோறு ஊட்டுகிறாள்

வருங்காலத்தில் தாய்தான் சோறு ஊட்டுவாளோ?

இல்லையென்றால் சோறு ஊட்ட இயந்திர தாய் வருவாளோ?

                                                                                            -அர்த்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: