காதல் கவிதை எழுத…

கவிதை எழுத நினைத்தேன்
கவிதையாய் வந்தாய்

நினைவுகளை தேடினேன்
நிஜமாய் வந்தாய்

தோழனை தேடினேன்
தோழியாய் வந்தாய்

இதமான தென்றலை தேடினேன்
தென்றலும் புயலுமாய் கலந்து வந்தாய்

என் காதலே…….

அர்த்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: